Woda jest najbardziej rozpowszechnioną substancją na Ziemi. Zajmuje około 70% powierzchni naszej planety. Woda w przyrodzie to nie tylko oceany, morza, rzeki, jeziora, lodowce, wieczne śniegi w górach, lecz także wody gruntowe i podziemne, wody mineralne, para wodna w powietrzu. Większość procesów zachodzących w środowisku przyrodniczym przebiega z udziałem wody lub w środowisku wodnym. Wodę zawierają też wszystkie organizmy.

Aby uświadomić społeczeństwu jak wielką rolę odgrywa woda, jakie wielkie zagrożenie niesie spadek jej zasobów oraz jakie znaczenie ma jej ochrona 22 marca obchodzimy ŚwiatowyDzień Wody, który został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1992 roku. Tegoroczne hasło przewodnie to: „Wody podziemne: uczynić niewidzialne widocznym”.

Wody podziemne należą do najważniejszych zasobów naturalnych świata. Są źródłem zaopatrzenia w wodę gospodarstw domowych i przedsiębiorstw: zapewniają połowę ilości wody pobieranej do użytku domowego przez światową populację, w tym wody pitnej dla większości ludności wiejskiej, która nie korzysta ze zorganizowanych systemów dostawczych.

W różnych regionach świata 50% lub więcej wody wykorzystywanej do nawadniania pochodzi z zasobów gruntowych. Według szacunków, pobór wód gruntowych będzie rósł wraz ze wzrostem populacji, a dostępność wód powierzchniowych będzie coraz bardziej ograniczona.

Jak podaje Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIB – PIG), zasoby dyspozycyjne wód podziemnych w Polsce wynoszą 33,7 mln m3 na dobę. 70% wody przeznaczonej do spożycia pochodzi właśnie z ich ujęć.

 Ochronę przed ich degradacją zasobową i jakościową podpowiada nam nie tylko rozsądek. Ustawa Prawo wodne i Ramowa Dyrektywa Wodna nakładają na państwa członkowskie UE obowiązek opracowania i wdrożenia programów ochrony wód podziemnych w celu osiągnięcia i utrzymania ich dobrego stanu. Jednym ze sposobów szeroko pojętej ochrony wód podziemnych jest opracowana w Polsce koncepcja udokumentowania i ochrony najcenniejszych zasobów tych wód – głównych zbiorników wód podziemnych.

Główne zbiorniki wód podziemnych to struktury geologiczne zasobne w wodę, które stanowią lub mogą stanowić w przyszłości strategiczne zasoby wód podziemnych do zaopatrzenia ludności i podstawowych gałęzi gospodarki, wymagających wody wysokiej jakości. 

„Woda nie jest produktem handlowym, takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które musi być chronione, bronione i traktowane jako wartość sama w sobie”

Ramowa Dyrektywa Wodna Unii Europejskiej

Zmiany klimatyczne, coraz większa zmienność opadów i rosnące zapotrzebowanie na wodę we wszystkich dziedzinach spowodują, że cenne zasoby wód gruntowych staną się niebawem jeszcze bardziej poszukiwane. Pomimo znacznych zapasów i ogólnej dostępności, nagły wzrost popytu spowoduje, że wydobycie wód gruntowych osiągnie niezrównoważony poziom (co ma już miejsce na wielu obszarach) i ostatecznie doprowadzi do ich wyczerpania.

Polski Klub Ekologiczny Okręg Wielkopolski wraz ze Starostwem Powiatowym w Gnieźnie oraz Urzędem Miejskim w Gnieźnie zapraszają do udziału w konkursie „Woda to skarb”.  Regulamin zamieszczamy poniżej.