Polski Klub Ekologiczny powstał w 1980 roku, w Krakowie w czasie pierwszego zrywu Solidarności jako niezależna organizacja ekologiczna. Był pierwszą w bloku państw socjalistycznych organizacją pozarządową otwarcie sprzeciwiającą się traktowania środowiska jako dobra niczyjego, stanowiącego wartość drugorzędną w stosunku do gospodarki kraju. Jako pierwszy rozwinął ideę ekorozwoju przedstawiając ją w czasie obrad podzespołu do spraw ekologii Okrągłego Stołu. Dziś jest ona podstawą polityki ekologicznej państwa.

Podstawą swego działania PKE przyjęła zapisy Konstytucji RP dotyczące ochrony środowiska jako dobra ogólnonarodowego, Deklaracji sztokholmskiej, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz Konwencję genewską.

W początkowym okresie istnienia PKE działania były skierowane na rzecz przełamania bariery milczenia wokół zagrożeń ekologicznych, zagrożeń zdrowia i kultury narodowej, szczególnie w obszarach oddziaływania przemysłu surowcowego i uciążliwych zakładów produkcyjnych.

Wiele wysiłku poświęciliśmy zagadnieniom związanym z energetyką jądrową, problemom zanieczyszczeń transgranicznych, ochronie parków narodowych i obszarów chronionych, prowadząc różne programy. 

Celem naszych działań jest… realizacja idei ekorozwoju; systematyczna poprawa stanu środowiska przyrodniczego oraz kształtowania poprzez powszechną edukacje ekologiczną świadomości, że jakość życia zależy od zachowania równowagi między rozwojem cywilizacji technicznej, a wartościami humanistycznymi.

Okręg Wielkopolski PKE powstał 17 października 1980 roku w Poznaniu. Koło w Gnieźnie zawiązało się 5 grudnia 1997 roku z inicjatywy nauczycieli biologii. W grudniu 2007 roku uroczyście obchodzono X-lecie działalności. Przez  piętnaście lat istnienia Koła prezesem Klubu jest pani Maria Brykczyńska, nauczyciel biologii.

Klub liczy ponad sześćdziesięciu członków, miłośników przyrody, dostrzegających konieczność ochrony środowiska naturalnego człowieka.

Zapraszamy chętnych do wstąpienia w szeregi naszej organizacji.